ExPERIMENTY

VO VEREJNEJ SPRÁVE

 01

Katalóg behaviorálnych intervencií inteligentných samospráv na Slovensku

#1 Hlasovací kôš “Špakovník”
#2 Značenie zostatkov žuvačiek
#3 Riešenie problému exkrementov psov v parkoch
#4 Ohorky v Bratislave na Račianskom mýte
#5 Ohorky v Bratislave na Štrkoveckom jazere

#6 Zvyšovanie miery platenia daní a poplatkov
#7 Odrádzanie čiernych pasažierov v MHD
#8 Zvyšovanie miery platenia poplatku za komunálny odpad
#9 Zvyšovanie miery platenia poplatku za komunálny odpad – 1
#10 Zvyšovanie miery platenia poplatku za komunálny odpad – 2
#11 Rámcovanie komunikácie s daňovníkmi pri dani z nehnuteľnosti – 1
#12 Rámcovanie komunikácie s daňovníkmi pri dani z nehnuteľnosti – 2
#13 Podávanie daňového priznania dane z nehnuteľností

 

 

 02

Pripomienky dlžníkom na poplatku za komunálny odpad

Zavedenie intervencie bolo súčasťou projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov, ktorý nadväzuje na svetový trend s cieľom využiť behaviorálne poznatky v prospech obyvateľov miestnej samosprávy.

Táto správa predstavuje východiská, postup práce a vyhodnotenie pilotného pokusu podporenia účinnosti miestnej politiky výberu daní a poplatkov prostredníctvom behaviorálnych intervencií.

Intervencia bola realizovaná v mesiaci máj 2019, pričom mapovanie agendy mesta a dizajnovanie intervencie prebehlo v mesiacoch máj 2018 – apríl 2019.

Intervencia testovala nielen účinnosť samotnej pripomienky nedoplatku na komunálnom odpade, ale testovala aj účinnosť dvoch typov rámcovania – sociálna norma a poďakovanie.

Pomocou intervencie sa podarilo vyzbierať 7 % z celkovej dlžnej sumy. Výsledky regresnej analýzy ukazujú, že najúčinnejšia intervencia je pripomienka spolu so sociálnou normou, ktorá zvýšila o 1,7-krát šancu na zaplatenie aspoň časti nedoplatku.

Ďalšie testovanie a replikácia výskumného dizajnu je veľmi dôležitá. Prvé testovanie však naznačuje potenciál nástroja pripomienky a zároveň rámcovania výzvy vo forme sociálnej normy. Súčasne sa ukazuje, že miestne samosprávy by mali pripomienkami oslovovať predovšetkým dlžníkov, ktorí nemajú dlhú históriu neplatenia.

03

Zlepšenie procesov a elektronizácia organizácie trhov v meste Prievidza

Intervencie boli zložené z viacerých elementov a bola realizovaná v mesiacoch marec 2019 až október 2019 v období pred Baníckym jarmokom. Mapovanie agendy mesta a dizajnovanie intervencie prebehlo v mesiacoch máj 2018 – marec 2019.

Intervencia sa skladá zo zatraktívnenia podávania žiadostí online s cieľom zvýšenia podielu ľudí, ktorí žiadosti podávajú prostredníctvom e-mailu alebo podpísaním cez elektronický občiansky preukaz. Pre účely zjednodušenia a zatraktívnenia podávania žiadosti bol zavedený na stránke mesta v sekcii príležitostných trhov obrázok v rámcovaním a výzvou na podávanie žiadosti online, podporený video manuálom.

Hoci vzhľadom na množstvo premenných a obmedzenia v práci s mestom nie je možné štatisticky jednoznačne preukázať kauzálnu súvislosť s intervenciou a zvýšeným podielom trhovníkov, ktorí podali žiadosť online, je zrejmé, že intervencia mala efekt na zníženie počtu žiadostí podaných poštou. Pokles podielu žiadostí podaných poštou bol oproti roku 2018 nižší až o 48 percent.

 04

Mapa príležitostína behaviorálne intervencie

Cieľom prvej fázy tohto projektu bolo zmapovať príležitosti pre behaviorálne intervencie v každom partnerskom meste. Mapovaná bola ich bežná agenda a spôsob jej výkonu v praxi a problémy s tým spojené. Uvedené označujeme ako analýzu oblastí záujmu partnerských miest. Hlavným výstupom prvej fázy je dokument ´Mapa príležitostí´ (s. 83 – 90), ktorá mapuje príležitosti zvyšovanie účinnosti verejnej politiky prostredníctvom behaviorálnych intervencií.

Táto časť vychádza z analýzy oblastí záujmu každého partnerského mesta (s. 10 – 78). Partnerské mestá podľa našich zistení zdieľajú šesť oblastí záujmu:

  • Riadenie mestského úradu a správa majetku mesta
  • Výber daní a poplatkov
  • Zabezpečovanie a poskytovanie verejných služieb obyvateľom mesta
  • Komunikácia mesta a zapájanie občanov do aktivít a rozhodovania mesta – responzívne mesto
  • Tvorba verejných politík
  • Organizácia e-služieb