Odborné publikácie

 01

Manual cover

AKO ZAVIESŤ ZMENU? Tvorba a zavádzanie (nielen) behaviorálnych intervencií vo verejnej správe

Aplikácia behaviorálnych nástrojov a experimentálnych prístupov pri zavádzaní zmien vo verejnej správe a verejnej politike je čoraz populárnejšia. Dôvodom je dostupnosť zahraničnej literatúry o testovaných intervenciách a s ňou aj dostupnosť odborného know-how. Behaviorálne intervencie sú často malé zmeny, ktoré nemusia byť finančne náročné. Môže ísť napríklad o úpravu komunikácie k občanom alebo zjednodušenie podávania tlačív. Takéto riešenia by mali byť zdôvodnené poznatkami behaviorálnej vedy a ich motiváciou je prispieť k pozitívnej zmene. 

Na slovenskom trhu však chýba praktický sprievodca tvorbou a zavádzaním behaviorálnych intervencií vo verejnej správe a verejne politike. Tento manuál je určený tým, ktorí chcú navrhnúť, testovať a zaviesť zmenu do praxe. Tento manuál sumarizuje naše poznanie a skúsenosti z realizácie behaviorálnych experimentov a má ambíciu vyplniť túto medzeru.

Úradníčky a úradníci, tvorcovia politík, riaditeľky verejných organizácií bežne identifikujú problémy, ktoré súvisia s ľudským správaním a spôsobujú neefektívnosť procesov, neúčinnosť a neadresnosť verejných politík alebo nenapĺňanie stanovených cieľov. Tento manuál je určený všetkým, ktorí majú ambíciu riešiť takýto problém.

 

 02

TEÓRIA POSTRČENIA V KONCEPCIÁCH VEREJNEJ POLITIKY A SPRAVOVANIA (a príklady jej aplikácie v rámci slovenskej samosprávy)

Rozhodovanie je prirodzeným spôsobom, akým reagujeme na výzvy bežného života. Niektoré dni sú plné triviálnych rozhodnutí o tom, čo si oblečieme, kde sa naobedujeme, alebo kedy si pôjdeme zabehať. Inokedy zas čelíme komplexnejším výzvam, ako napr. výber vysokej školy či spôsobu investovania nasporených peňazí, pri ktorých sa nám rozhoduje ťažšie. Urobiť vždy správne rozhodnutie však nie je jednoduché. Kiež by sme si boli istí, čo sa stane, keby… Istí si však najmä pri zložitejších rozhodnutiach nie sme, a to ani napriek tomu, že vďaka súčasným technológiám stojí dohľadanie relevantných informácií pre dané rozhodnutie len niekoľko potiahnutí a kliknutí prstom. Ako je navyše možné robiť správne rozhodnutia, ak nemáme dostatočný čas alebo poznanie na to uistiť sa, či to-ktoré rozhodnutie bude naozaj to správne? Teória postrčenia tvrdí, že správne sa rozhodnúť v podmienkach neistoty nám môžu pomôcť verejné politiky (policies), ktoré by nás k správnemu rozhodnutiu svojimi nástrojmi mohli postrčiť (nudge).

 

Hoci týchto prípadových štúdií a skúseností z použitia behaviorálneho prístupu vo verejnej správe pribúda, v politicko-administratívnych vedách zatiaľ neexistuje mnoho príspevkov, ktoré by sa pokúšali zaužívané postupy práce, štandardy či nástroje koherentne vysvetliť a zároveň prepojiť s organizačno-správnymi teóriami verejného spravovania tak, aby prispeli k vytvoreniu základov behaviorálneho prístupu k analýze a následnému zvyšovaniu účinnosti verejných politík a kvality verejného spravovania. Cieľom tejto monografie je prepojiť aktuálne poznanie behaviorálnych vied s vybranými, organizačno-správnymi teóriami poskytovania kvalitných služieb, ako aj s vybranými prístupmi k analýze a vysvetleniu (ne)účinnosti verejných politík.

 03

Chytré spravovanie samospráv

Modernizácia verejnej správy, ktorá by mala viesť k vyššej kvalite života obyvateľov, sa neudeje automaticky či samospádom a na zavedenie samotnej inovácie nepostačuje iba pomenovať problém a poznať príklady dobrej praxe „doma a v zahraničí“. Kontext, kapacita a spôsobilosť každého mesta zaviesť danú inováciu je iný.

Táto monografia však poukazuje na to, že inovovať, vytvárať a implementovať verejné politiky, ktoré zvýšia kvalitu života či ušetria finančné zdroje, môžu aj malé obce. Jedným z možných prístupov, ako zvýšiť účinnosť verejných politík je aplikovanie behaviorálnych vied. Tie nám pomáhajú porozumieť limitom v ľudskom správaní a tieto limity využiť v chytrejšom dizajnovaní opatrení a následom testovaní ich účinnosti v praxi.

Poznatky pri písaní tejto publikácie sme čerpali nielen z aktuálnej vedeckej literatúry a uskutočnených experimentov a chytrých aplikácií v praxi, ale aj z vlastnej skúsenosti pri aplikácií behaviorálnej vedy v slovenských samosprávach v Prievidzi a Bratislave. Monografia Chytré spravovanie samospráv je pokračovaním výskumu a uvažovania ÚVP v oblasti spravovania miestnych samospráv.

04

Behaviorálna politika pre miestnu samosprávu

Manuál sme vytvorili na to, aby úradník, manažérka, poslanec alebo primátorka mesta vedeli o zmysle poznania behaviorálnych vied pre svoje rozhodovanie v mene mesta a aby dané poznanie dokázali použiť.

Preto v tomto manuáli odpovedáme na tri kľúčové otázky:

  • PREČO sa venovať behaviorálnym intervenciám pri rozhodovaní mesta,
  • ČO sú behaviorálne intervencie, aké typy behaviorálnych intervencií poznáme a aké vlastnosti by účinné intervencie mali mať,
  • AKO vybrať vhodnú intervenciu a ako ju zaviesť vo vašom meste.

 05

Behaviorálne základy verejnej politiky

Učebnica by mala pomôcť pochopiť, čo spôsobuje chyby pri uvažovaní a rozhodovaní, aké chyby existujú a ako sa prejavujú a hlavne, ako ich obmedziť. V kontexte verejnej politiky by mala čitateľovi ponúknuť pohľady na to, ako chyby pri tvorbe verejných politík obmedziť, aj keď to nie je jednoduché a vždy možné. Je určená pre rôzne skupiny čitateľov. Tou najširšou sú tí, ktorí sa zamýšajú nad svojimi rozhodnutiami a nad rozhodnutiami ľudí v ich okolí. Užšou skupinou čitateľov by mali byť študenti študijného programu verejná politika, ktorí by mali pri uvažovaní nad tvorbou, implementáciou a evalváciou verejných politík zvažovať aj zistenia behaviorálnych vied.