Odborné publikácie

 01

Chytré spravovanie samospráv

Modernizácia verejnej správy, ktorá by mala viesť k vyššej kvalite života obyvateľov, sa neudeje automaticky či samospádom a na zavedenie samotnej inovácie nepostačuje iba pomenovať problém a poznať príklady dobrej praxe „doma a v zahraničí“. Kontext, kapacita a spôsobilosť každého mesta zaviesť danú inováciu je iný.

Táto monografia však poukazuje na to, že inovovať, vytvárať a implementovať verejné politiky, ktoré zvýšia kvalitu života či ušetria finančné zdroje, môžu aj malé obce. Jedným z možných prístupov, ako zvýšiť účinnosť verejných politík je aplikovanie behaviorálnych vied. Tie nám pomáhajú porozumieť limitom v ľudskom správaní a tieto limity využiť v chytrejšom dizajnovaní opatrení a následom testovaní ich účinnosti v praxi.

Poznatky pri písaní tejto publikácie sme čerpali nielen z aktuálnej vedeckej literatúry a uskutočnených experimentov a chytrých aplikácií v praxi, ale aj z vlastnej skúsenosti pri aplikácií behaviorálnej vedy v slovenských samosprávach v Prievidzi a Bratislave. Monografia Chytré spravovanie samospráv je pokračovaním výskumu a uvažovania ÚVP v oblasti spravovania miestnych samospráv.

02

Behaviorálna politika pre miestnu samosprávu

Manuál sme vytvorili na to, aby úradník, manažérka, poslanec alebo primátorka mesta vedeli o zmysle poznania behaviorálnych vied pre svoje rozhodovanie v mene mesta a aby dané poznanie dokázali použiť.

Preto v tomto manuáli odpovedáme na tri kľúčové otázky:

  • PREČO sa venovať behaviorálnym intervenciám pri rozhodovaní mesta,
  • ČO sú behaviorálne intervencie, aké typy behaviorálnych intervencií poznáme a aké vlastnosti by účinné intervencie mali mať,
  • AKO vybrať vhodnú intervenciu a ako ju zaviesť vo vašom meste.

 03

Behaviorálne základy verejnej politiky

Učebnica by mala pomôcť pochopiť, čo spôsobuje chyby pri uvažovaní a rozhodovaní, aké chyby existujú a ako sa prejavujú a hlavne, ako ich obmedziť. V kontexte verejnej politiky by mala čitateľovi ponúknuť pohľady na to, ako chyby pri tvorbe verejných politík obmedziť, aj keď to nie je jednoduché a vždy možné. Je určená pre rôzne skupiny čitateľov. Tou najširšou sú tí, ktorí sa zamýšajú nad svojimi rozhodnutiami a nad rozhodnutiami ľudí v ich okolí. Užšou skupinou čitateľov by mali byť študenti študijného programu verejná politika, ktorí by mali pri uvažovaní nad tvorbou, implementáciou a evalváciou verejných politík zvažovať aj zistenia behaviorálnych vied.