navrhujeme a testujeme riešenia pre verejný sektor 

Náš tím

Sme tím vedcov a vedkýň pôsobiaci na FSEV UK, ktorý robí behaviorálne intervencie vo verejnej správe. Našou expertízou je aplikovanie behaviorálnych prístupov priamo v teréne – v slovenských mestách a vo verejnej správe s cieľom zvyšovať účinnosť verejných politík, napríklad v daňovej oblasti, vybavovania povolenia alebo znižovania neželaného správania na verejných priestranstvách. Robíme aplikovaný výskum v rámci slovenských i európskych výskumných projektov a spolupráce so súkromnými spoločnosťami, testujeme a navrhujeme odporúčania pre verejnú politiku. 

Patrik

Pavlovský

Patrik v súčasnosti pôsobí ako doktorand na Ústave verejnej politiky. Svoje behaviorálne poznatky využíva v niekoľkých inovačných projektoch. Je členom prvého, behaviorálneho tímu v Slovenskej verejnej správe (BRISK), v rámci ktorého ako konzultant pomáha verejným inštitúciám zvyšovať používateľskú prívetivosť verejných digitálnych služieb, ako aj navrhovať a experimentálne testovať opatrenia využívajúce behaviorálne poznatky.

Artsiom

Klunin

Artsiom Klunin je absolvent Verejnej politiky na FSEV Univerzity Komenského, Politických vied a európských študií (Université de Bordeaux) a Medzinárodnej žurnalistuky (Bieloruská štátna univerzita). V súčasnosti je doktorand na Ústave verejnej politiky. Venuje sa výskumu v oblasti behaviorálnej politiky.

Matúš

Sloboda

Matúš získal doktorát z verejnej politiky na FSEV UK a študoval aj na Uppsala Universitet a na Masarykovej univerzite. Od roku 2017 sa venuje behaviorálnej verejnej politike a experimentom v mestách na Slovensku, predovšetkým v oblasti zvyšovania účinnosti výberu daní a a poplatkov a znižovania administratívnej záťaže.

Emília

Sičáková-Beblavá

Emília v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Ústavu verejnej politiky, je profesorkou politológie. Výskumne sa venuje aj behaviorálnym vedám. Je autorkou prvej učebnice o behaviorálnej verejnej politike na Slovensku.  Zároveň vedie výskumný projekt APPV, ktorý je zameraný na behaviorálne experimenty v slovenských samosprávach 

Naša práca

Odborné publikácie

Behaviorálny tím ÚVP pripravil viaceré odborné publikácie, ktorých cieľom je šíriť poznanie z behaviorálnych vied nielen medzi našimi študentmi, ale aj medzi úradníkmi, politikmi a novinármi. Preto okrem učebnice k danej téme sme vytvorili aj manuál, s ktorým pracujeme pri tvorbe experimentov vo verejnej správe.

Experimenty vo verejnej správe

Rozhodujúcimi kritériom realizovateľnosti akéhokoľvek experimentu je merateľnosť účinnosti behaviorálnych intervencie. Vzhľadom na to, že sa špecializujeme na experimenty vo verejnej správe, súčasťou našich výstupov sú aj odporúčania pre verejnú politiku.

Príprava študentov

Našim študentom ponúkame kurz zameraný na najaktuálnejšie teoretické a praktické poznatky behaviorálnych vied. Študenti spoznávajú hlavné koncepty behaviorálnych vied v uvedených oblastiach a učia sa ich využiť vo verejnej politike v prospech jednotlivca a spoločnosti. 

 

Školenia pre verejnú správu

Experimenty zamerané na zvýšenie účinnosti intervencií verejnej správy sú inováciou v prostredí verejného sektora a verejná správa si postupne buduje kapacity na ich zvládnutie. V tejto oblasti ponúkame školenia šité na potreby konkrétnej organizácie verejnej správy, ktorá chce inovovať experimentovaním. Nižšie si môžete pozrieť ponuku školení a ich obsah.

NOVINKA

Manual cover

AKO ZAVIESŤ ZMENU? Tvorba a zavádzanie (nielen) behaviorálnych intervencií

Aplikácia behaviorálnych nástrojov a experimentálnych prístupov pri zavádzaní zmien vo verejnej správe a verejnej politike je čoraz populárnejšia. Dôvodom je dostupnosť zahraničnej literatúry o testovaných intervenciách a s ňou aj dostupnosť odborného know-how.  

Úradníčky a úradníci, tvorcovia politík, riaditeľky verejných organizácií bežne identifikujú problémy, ktoré súvisia s ľudským správaním a spôsobujú neefektívnosť procesov, neúčinnosť a neadresnosť verejných politík alebo nenapĺňanie stanovených cieľov. Tento manuál je určený všetkým, ktorí majú ambíciu riešiť takýto problém.

CHCEM SI MANUÁL PREČÍTAŤ

Podcast

Kedy sú postrčenia etickými a kedy už neprípustnou manipuláciou?

Postrčenia (nudges) pracujú s limitmi nášho rozhodovania a usudzovania. Tieto limity buď pomáhajú prekonať, alebo ich využívajú, aby nás naviedli k lepším rozhodnutiam. Ako môžeme postrkávať eticky? Kedy už postrčenia strácajú legitimitu?


Pusti si na:

SPOTIFY  iTUNES DESKTOP

Behaviorálne experimenty vo verejnej správe a lepšie rozhodovanie

Ako môžu behaviorálne vedy pomôcť zvyšovať kvalitu verejnej správy? Robia sa behaviorálne experimenty aj v slovenskej verejnej správe? Pomáha poštuchnutie (nudging) robiť lepšie rozhodnutia? Emília Sičáková-Beblavá a Patrík Pavlovský diskutujú o rozhodovaní jednotlivcov, behaviorálnych experimentoch a o snahe zvyšovať kvalitu verejnej správy pomocou poznania behvaiorálnych vied.

Pusti si na:   

SPOTIFY  iTUNES DESKTOP

Spolupráce

Projekty

Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve (APVV-18-0435)

Zámerom projektu Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík je v praxi overiť potenciál behaviorálnych poznatkov na zvyšovanie jednej z kľúčových indikátorov kvality verejných politík: účinnosti po implementácie. Behaviorálny prístup k verejnej politike kombinuje kvalitatívne a kvantitatívne metódy v procese výberu potencionálnej, behaviorálnej intervencie. UVP sa pri riešení inšpiruje najaktuálnejšími, špičkovými skúsenosťami zahraničných, behaviorálnych tímov. 

Špecifikom podporeného projektu je zameranie sa na komplikovanejšiu, no pre prax o to užitočnejšiu metódu terénnych experimentov. Touto metódou budú testovať účinnosť behaviorálnych riešení, ktoré budú šité na mieru výzvam štyroch partnerských, miestnych samospráv. 

Kooperujúce pracoviská

Behaviorálne intervencie

na „Zelených školách“

Cieľom projektu je za pomoci postrčení zmeniť správanie cieľovej skupiny. Cieľovou skupinou tohto projektu sú žiaci a zamestnanci základných škôl. Cieľom behaviorálnych intervencií bude postrčiť žiakov a zamestnancov základných a stredných škôl k ekologickejšiemu a hospodárnejšiemu správaniu. Žiaci základných škôl aktívne participujú na intervenciách a ÚVP pôsobí ako expertný tím v oblasti metodológie a aplikácie behaviorálnych vied v praxi. Projekt je tvorený v spolupráci s CEEV ŽIVICA.

Behaviorálna politika pre mesto

starajúce sa o svojich občanov

Premena partnerského mesta na prívetivé mesto aplikujúce behaviorálne poznatky a zavedenie platformy pre participatívne rozpočtovanie. Zaviesť systematický a odborný prístup k zavádzaniu behaviorálnych princípov do zlepšovania služieb a zvyšovania efektivity politík mesta. Na projekte pracujeme spoločne s Občianskym združením Civita Center Trnava.

Kontakt

Ústav verejnej politiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita Komenského
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

btimuvp@fses.uniba.sk